روغن ترانس زنگان
آگهی: روغن ترانسفورماتور

کارخانه

روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور

تولید و توزیع روغن ترانسفورماتور
کلاس1
IEC 60296
کلاس ۲

خوب است بدانید:

روغن ترانس زنگان، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: روغن ترانس زنگان

مسیر آگهی: