وحید حسین پور
آگهی: خریدار ضایعات آهن در محل شما

ضایعات

خريدار ضايعات آهن در محل شما

خریدار ضایعات آهن در محل شما

بهترین خریدار ضایعات آهن در محل شما با تسویه نقدی

خوب است بدانید:

وحید حسین پور، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: وحید حسین پور

مسیر آگهی: