فرهاد نریمانی
آگهی: فروش اروزیل

������������������������������������ GBS

فروش اروزیل

فروش
اروزیل زایسیل 200 (XYSIL 200)
اروزیل اچ جی سیل 200 (HJSIL 200)
اروزیل جی بی اس 200 (GBS 200)
اروزیل اوونیک آلمان (EVONIK 200)

موجود در شورآباد
پاکت 10 کیلوگرمی

خوب است بدانید:

فرهاد نریمانی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۷ ماه پیش به روز شده.

تماس با: فرهاد نریمانی