تعمیرگاه

ساخت جک های هیدر لیک

ویژه به توان ۱

طراحی ، ساخت ، بازسازی انواع جک های هیدرولیک، بازویی های جک های هیدرولیک با پیشینه ای درحدود ۲۵ سال مجهز به سنگ محور ، پولیش کاری ، آبکاری گروم سخت

. داود مقدم

خوب است بدانید:

داود مقدم، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ روز پیش به روز شده.