پیام
آگهی: بالاترین خریدار فیلم باطله

ضایعات

بالاترین خریدار فیلم باطله

بالاترين خريدار فيلم باطله

خریدار فیلم نگاتیو ضایعاتی
خریدار فیلم رادیوگرافی صنعتی
خریدار فیلم باطله نگاتیو و پوزتیو
خریدار فیلم ضایعاتی رادیولوژی بیمارستانی
خریدار فیلم باطله سی تی اسکن و ام آر آی
خریدار فیلم ضایعاتی لیتوگرافی ها
خریدار فیلم خام از رده خارج لیتو
خریدار فیلم تومپلات چاپخانه ها
خریدار فیلم باطله انتشاراتی
خریدار داروی ثبوت فیلم
خریدار آرشیو قدیمی عکاسی ها (سیاه سفید)
خریدار هرگونه فیلم های قدیمی چاپخانه و انتشارات

09123354401
پیام

خوب است بدانید:

پیام، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

مسیر آگهی: