سیدجمشید حسینی
آگهی: قیمت برنج سادات

تولید مواد غذایی

قیمت برنج سادات

قيمت برنج سادات

برنج سادات معتبرترین برندبرنج محلی در پایتخت تولید برنج ایران درشهرستان بابل می باشد.برنج طارم محلی سادات نامی معتبریست که برای همیشه درخاطره های ذائقه ایرانی جاودانه خواهدماند.به امید پیروزی سادات درصادرات برنج معطر ایرانی درجهان.

خوب است بدانید:

سیدجمشید حسینی، از ۱۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: سیدجمشید حسینی