> �������� > ���� �� ������������

ویژه‌های ���� �� ������������ از ��������