> �������� > ���������� �� ��������

ویژه‌های ���������� �� �������� از ��������