> �������� > ���������� �������� ����������

ویژه‌های ���������� �������� ���������� از ��������