> �������� > ����������

ویژه‌های ���������� از ��������