> �������� > ��������

ویژه‌های �������� از ��������