> ���������� > ������ �� �������� ����

ویژه‌های ������ �� �������� ���� از ����������