کاردین صنعت نوتریکا
آگهی: دستگاه امحاء لامپ فلورسنت و کم مصرف

سایر خدمات

دستگاه امحاء لامپ فلورسنت و كم مصرف

دستگاه امحاء لامپ فلورسنت و کم مصرف

دستگاه لامپ خرد کرد روشی ایمن برای حذف بخارات جیوه لامپ‌های مستعمل
معرفی دستگاه:
این دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزی را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮی اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.
ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎرداری، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ ﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در وﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
مزایای دستگاه:
- کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری
- کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ ها بیش از 80 درصد)
- صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماند ها و حمل و نقل
- عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ ها و انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان میدهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ ها در زمان انبار کردن، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند. لذا استفاده از دستگاه لامپ خُردکن شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.

خوب است بدانید:

کاردین صنعت نوتریکا، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: کاردین صنعت نوتریکا