آقای حسینی
آگهی: فروش گازوئیل روس و D2 و مشتقات نفتی

مواد شیمیایی

فروش گازوئيل روس و D2 و مشتقات نفتي

فروش گازوئیل روس و D2 و مشتقات نفتی

فروش گازوئیل و مشتقات نفتی و پتروشیمی در تناژ بالا (صادراتی)

فجیره، شارجه ، عمان، آبهای آزاد
گازوئیل D2
گازوئیل روس EN590 10 ppm
قیر، اوره، نفت سفید، کاستیک سودا (سود پرک) و.....
بدون واسطه
LOI و مدارک درخواست جهت ارائه به شرکت باید با سربرگ خریدار نهایی و رسمی باشد.

Sale of diesel and oil and petrochemical derivatives in high tonnage (export)

Fujairah, Sharjah, Oman, open waters
Diesel D2
Russian diesel EN 590 10ppm
Bitumen, urea, kerosene, and.....
without intermediaries
LOI and application documents to be submitted to the company must be with the final and official buyer's letterhead.

بیع الدیزل والنفط ومشتقات البتروکیماویات بکمیات کبیرة (تصدیر)

الفجیرة ، الشارقة ، عمان ، المیاه المفتوحة
دیزل D2
دیزل روسی 10 EN 590 جزء فی الملیون
البیتومین والیوریا والکیروسین و .....
بدون وسطاء
یجب أن یکون خطاب النوایا ووثائق الطلب التی سیتم تقدیمها إلی الشرکة مع ترویسة المشتری النهائیة والرسمیة.

خوب است بدانید:

آقای حسینی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۹ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: آقای حسینی