شرکت زیست آزما
آگهی: فروش حلال، ستون و استانداردهای HPLCشرکت زیست آزما

تجهیزات پزشکی

فروش حلال، ستون و استانداردهاي  HPLCشركت زيست آزما

فروش حلال، ستون و استانداردهای HPLCشرکت زیست آزما

فروش حلال، ستون و استانداردهای HPLCشرکت زیست آزما
در آنالیز HPLC از مایعات به عنوان حامل برای انتقال نمونه ی تزریق شده به ستون و سپس به آشکارساز استفاده می شود. چنین حاملی می تواند یک مخلوط آبی آلی و یا آلی آلی از یک بافر در ترکیب با یک حلال آلی بسیار خالص باشد.
این مسئله حائز اهمیت است که پیش از انتخاب حلال های فاز متحرک برای آنالیز، قابلیت امتزاج پذیری کامل آن ها را بررسی کنید و هم چنین از این موضوع مطمئن شوید که حلال دارای کیفیت قابل قبول و خلوص بالا باشد.
شرکت دانش بنیان زیست آزما با واردات انواع حلالها، ستونها و استانداردهای اچ پی ال سی HPLC و ارائه استانداردهای در خدمت محققین و آزمایشگاههای گرامی می باشد.
این شرکت طیف وسیعی از حلالهای مورد نیاز را ازشرکتهای معتبر مرک آلمان، سیگما آمریکا و ستونها را از شرکتهای اجیلنت، پرکین آلمر، ترمو، سیگما، واترز و ... وارد کرده و به محققین گرامی ارائه می دهد.
این قسمتی از موجودی احلولهای با گرید HPLC شرکت دانش بنیان زیست آزما می باشد: شامل استونیتریلHPLC، متانولHPLC، استونHPLC، تترا هیدروفورانHPLC، ان هگزانHPLC، آبHPLC، نیترومتانHPLC، هپتانHPLC، هگزانHPLC، پارا اگزیلنHPLC، پروپیلن کربناتHPLC، پنتانHPLC، کلروبنزنHPLC، کلروفرمHPLC، تولوئنHPLC، 1,2-دی متوکسی اتانHPLC، سیکلوهگزانHPLC، 1,2-دی کلرواتانHPLC، 1-اکتانولHPLC، 1,4-دی اکسانHPLC، 1-بوتانولHPLC، 1-متیل-2-پیرولیدونHPLC، 2 پنتانونHPLC، 2-بوتانونHPLC، 2-متوکسی اتانولHPLC، 2-متوکسی اتیل استاتHPLC، 2-متیل بوتانHPLC، 2-متیل-1-پروپانولHPLC، 2-پروپانولHPLC، 3-پنتانونHPLC، 4-متیل-2-پنتانونHPLC، n-هپتانHPLC، N، N-دی متیل فرمآمیدHPLC، تری فلوئورو استیک اسیدHPLC، اسید استیکHPLC، اسید فرمیکHPLC، اتانولHPLC، اتیل استاتHPLC، ایزوهگزانHPLC، ایزوکتانHPLC، بنزونیتریلHPLC، تتراهیدروفورانHPLC، تتراکلرواتیلنHPLC، تتراکلریدکربنHPLC، ترت بوتیل متیل اترHPLC، ترت-بوتانولHPLC، ترت-بوتیل متیل اترHPLC، تولوئنHPLC، دی اتیل اترHPLC، دی اتیلن گلیکول دی اتیل اترHPLC، دی سولفید کربنHPLC، دی متیل سولفوکسیدHPLC، دی کلرومتانHPLC، سیکلوهگزانHPLC، سیکلوپنتانHPLC، نیترومتانHPLC، پارا اگزیلنHPLC و پروپیلن کربنات HPLC می باشد.
آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5، واحد 13
تلفن تماس: 38767357-051، 09152417830
ZistAzmaCo@Gmail.com
فروش حلاهای HPLC ادامه توضیحات --> در ایران
فروش ستونهای HPLC در ایران
فروش استانداردهای HPLC در ایران
فروش استانداردهای HPLC از سیگما و مرک

خوب است بدانید:

شرکت زیست آزما، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: شرکت زیست آزما