نادر --فرتاش
آگهی: خرید پت پرک هاتواش زیره50و 200و500و1000و2000 ppm

ضایعات

خريد پت پرك هاتواش زيره50و 200و500و1000و2000  ppm
ویژه به توان ۱

خرید پت پرک هاتواش زیره50و 200و500و1000و2000 ppm

1=خرید پت پرک هاتواش زیر50و 200 و500 و1000 و2000 .ppm بصورت نقدی روباسکول
2=خرید پت اسیابی با درب ولیبل
3=خرید پت پرسی
4= خرید پلی فرم وگلوخه پت
5= خرید درب ولیبل کارخونه های هاتواش نقدی رو باسکول

خوب است بدانید:

نادر --فرتاش، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱۰ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: نادر --فرتاش

مسیر آگهی: