داودمقدم
آگهی: توربین شافت

خدمات صنعتی

توربین شافت

توربين شافت

بازسازی انواع توربین ها با27 سال سابقه بدون ایجاد
تنش جهت اطلا عات بیشتر به این آدرس ایمل نمایید .
ایمیل: moghadam.tajer@yahoo.com
09121321498 تلفن همراه
sms : 09121321498 مقدم

خوب است بدانید:

داودمقدم، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: داودمقدم