شیشه بالکن پارس
آگهی: شیشه بالکن پارس - بالکن شیشه ای - جام بالکن

خدمات ساختمانی

شيشه بالكن پارس - بالكن شيشه اي - جام بالكن

شیشه بالکن پارس - بالکن شیشه ای - جام بالکن

طراحی-مونتاژونصب شیشه بالکن ریلی تاشو

مواردمورداستفاده:بالکن-گلخانه-پارتیشن بندی-سالن های کنفرانس-استخرو...

مزایای سیستم:
افزایش متراژبنا(جلوگیری ازهدررفت فضای بالکن)
نظافت وتمیزی اسان
عایق سروصدا-گردوخاک-برف وباران
جلوگیری ازاتلاف انرژی سرمایشی وگرمایشی
نمایی جالب وزیبابرای ساختمان
قابلیت نصب درهرنوع بالکن ازلحاظ قوسی زاویه دارو...

برای انانکه همیشه بهترین راانتخاب می کنند
شیشه بالکن پارس پنجره ای روبه زیبایی

خوب است بدانید:

شیشه بالکن پارس، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: شیشه بالکن پارس